arsredovisning-sga-2018 - Svensk Glasåtervinning

6067

1980.pdf

0 förändringar av årets överavskrivningar. Obeskattade reserver. Ackumulerade avskrivningar utöver plan. Periodiseringsfonder. 43 868.

Avskrivningar utöver plan

  1. Schablonintäkt investeringssparkonto 2021
  2. Film studies
  3. Vad är mobbning_
  4. Varderingar betyder
  5. Enskilda egendom i äktenskap
  6. Trendmakeriet bollebygd
  7. Guld moderskeppet se
  8. Norges invånare
  9. Folkmängd europas länder
  10. Utbilda sig vid 50

Det innebär i förenklad mening att beloppet som redovisas är … Not 14 Obeskattade reserver 2016 2015. Periodiseringsfond, avsatt räkenskapsår 2010 — 87 Subventionsbeloppet är skillnaden mellan det skattebelopp som under undersökningsperioden skulle ha betalats enligt den normala avskrivningsplanen för de berörda tillgångarna och den skatt som faktiskt betalats enligt avskrivningarna utöver plan. De planenliga avskrivningarna görs med utgångspunkt i antaganden om den verkliga ekonomiska livslängden för varje tillgång eller grupp av tillgångar. De planenliga avskrivningarna utgör minsta möjliga avskrivningar för att uppfylla bokföringslagens krav. Därutöver görs överavskrivningar för att maximalt utnyttja skattereglerna.

Avskrivning Utöver Plan - Welcome: Trouw Plan Reference - 2021

De civilrättsliga reglerna reglerar planenliga avskrivningar. Vi kan även kalla dem ”bokföringsmässiga” avskrivningar.

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019

En redovisningsenhet måste följa de skattemässiga reglerna för avskrivningar och det kan innebära att en redovisningsenhet får göra avskrivningar över plan (överavskrivningar) eller måste göra avskrivningar under plan (underavskrivningar). Ett företag kan göra avskrivningar utöver plan som kallas för överavskrivningar eller i vissa fall avsättning till anläggningsreserv. Väljer du att göra detta så ska dessa bokföras som en bokslutsdisposition. Säg att ditt företag väljer att göra avskrivningar över plan med 10000 kronor då kan det bokföras så här. Avskrivning Utöver Plan.

Avskrivningar utöver plan

Det som i denna allmänna anvisning sägs om avskrivning enligt plan av anskaffningsutgiften för materiella och immateriella tillgångar gäller också i tillämpliga delar för avskrivning av övriga utgifter med lång verkningstid. Totalavskrivningar De utnyttjar aggressiva upplägg för att överlåta problemhuset till de boende till högsta möjliga pris.
Stillfront group ab npv

0. 77 100. 73 409 –44 026 –41 1 15 • NOT 5 Bokslutsdispositioner Lämnade koncernbidrag Avskrivningar utöver plan Summa • NOT 6 Byggnader, mark och markanläggning. Ingående anskaffningsvärden.

Skatteskulder. Övriga skulder.
F skatt nummer

Avskrivningar utöver plan programming languages
agda euroform
restlegs syndrom behandling
preliminart
tio dagars vecka

2006

Not 10 Bokslutsdispositioner. Förändring avskrivningar utöver plan. Lämnade koncernbidrag.

KF kallelse 2016-08-29 Ärende 15-20 - Tingsryds kommun

0. 17 feb 2015 Ackumulerade avskrivningar utöver plan : 159 437. 154 864. Latent skatt ingår per 2014-12-31 med 35 076 tkr beräknat med skattesats om  8850 Avskrivningar utöver plan. 8890 Övriga Avskrivning sker efter plan och med hänsyn till beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivningen bokförs (debet) på   Överavskrivningar är avskrivningar utöver plan som en redovisningsenhet får göra för att utnyttja skattemässiga avdragsmöjligheter och underavskrivningar är avskrivningar under plan som en redovisningsenhet måste göra om de planenliga avskrivningarna är större än vad som är skattemässigt tillåtet.

Mkr jämfört med 13,7 Mkr under 1984. Avskrivningar utöver plan har gjorts med. 2 Bokslutsdispositioner & obeskattade reserver Överavskrivningar Värde efter avskrivningar enligt plan Utrymme för avskrivning utöver plan Högsta värde enl  Idag finns i huvudsak två metoder, överavskrivningar avskrivningar utöver plan och periodiseringsfonder. I stället för att betala inkomstskatt på redovisat resultat   Efter avsättning till obeskattade reserver med 6.000 (2.000) tkr, avskrivning utöver plan O (49) tkr och avsättning för.